Projekty a zámery

IBV Dlhé Diely - jediný reálny projekt na území mesta Nová Dubnica.

Online banner

    Všeobecné informácie

– Územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu inžinierskych sietí vydané v roku 2012
– viac ako 40 možností pre výstavbu rodinných domov
– možnosť a podpora individuálnej a osobitej architektúry rodinných domov. Architektúra rodinných domov je usmernená bežnou urbanistickou reguláciou, ktorá zvyšuje estetiku a architektúru riešeného územia.
– priame pokračovanie a náväznosť na I. etapu výstavby zastrešenej mestom Nová Dubnica
– niekoľko možností na výstavbu bytovej zástavy
– územie podporuje výstavbu s nízkou energetickou náročnosťou (nízkoenergetické domy, pasívne domy) spolu s odborným vedením a konzultáciami
výber pozemkov od 400m2 – 980m2
– výhodná orientácia pozemkov voči slnku so zameraním na pasívne solárne zisky
– prípojky technickej inžinierskej infraštruktúry (pitná voda, splašková kanalizácia, elektrická prípojka, plynová prípojka)
– bezkonkurenčná a neoceniteľná dostupnosť občianskej vybavenosti a služieb v centre mesta
– priame a logické napojenie na centrum mesta Nová Dubnica
– dostupnosť diaľnice D1 Bratislava – Žilina vo vzdialenosti 2km

Ceny pozemkov na vyžiadanie emailom, telefonicky prípadne osobným stretnutím.

Komplexný urbanistický plán

    Aktuality

26/11/2014 - Vizualizácia materiálového a farebného riešenia komunikácii a chodníkov.

11/11/2014 - Obrubníky na pojazdných komunikáciach a chodníkoch sú v tomto čase takmer hotové. Začíname s postupným dlaždením chodníkov betónovou dlažbou CITYTOP s jedinečným zámkovým systémom Einstein od spoločnosti SEMMELROCK. Hnedé sfarbenie dlažby zjednodušuje orientáciu chodcov ako aj motoristov a zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky.

25/07/2014 - Prvá vrstva kameniva pod vozovkami v hrúbke min. 20cm je takmer hotová. Táto vrstva je pojazdná. Tento týždeň bolo osadených viac ako 200bm cestných obrubníkov. Dažďová kanalizácia spolu s osadenými dnami uličných vpustov je hotová.

21/06/2014 - Na web bol nahratý aktuálny územný plán zóny - zmena a doplnk č.1 - máj 2014. Dokumenty nájdete v sekcii webu "Na stiahnutie". Zmena a doplnok č.1 územného plánu zóny Dlhé Diely je aktuálnou a právoplatnou územnoplánovacou dokumentáciou.

  Kompletná textová a grafická časť v súbore .zip - zmena a doplnok č.1 - MÁJ 2014

13/05/2014 - Návrh zmeny a doplnku č.1 územného plánu zóny Dlhé Diely nájdete na webovej stránke mesta. Mestské zastupiteľstvo Novej Dubnice schválilo dňa 30.4.2014 vyššie uvedený dokument. V tejto dobe sa čaká na nadobudnutie jeho právoplatnosti. Presné informácie o termíne nadobudnutia nemáme, no predpokladáme dobu maximálne 2-3 týždňov.

Po nadobudnutí právoplatnosti zverejníme aktuálne znenie územného plánu na našom webe ihneď ako to bude možné.

06/05/2014 - Postupujú práce na urovnaní pláne a podkladovej vrstvy pod komunikáciami. Prvé výkopy na pokládku káblu verejného osvetlenia a dátovej optickej siete sú realizované. Plynovod je skolaudovaný, návrh na kolaudáciu vodovodu a kanalizácie čaká na úrade.

21/03/2014 - Národná rada schválila dňa 20.3.2014 novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Viac informácií o procese schvalovania nájdete na tomto odkaze. Schválené znenie zákona sa nachádza v tomto dokumente formátu (.rtf). Pre územie Dlhých Dielov je najzaujímavejší bod 42.) a to §21 Povinný odber tepla odst.(3), ktorý vysvetľuje množstsvo nejasností ohľadne povinného odberu tepla z centrálneho zdroja tepla.

21/03/2014 - Prebiehajú práce na oprave cestných komunikácii na ulici Topoľová. Podklad bol zabetónovaný železovým betónom o min. hrúbke 15cm. Pojazdnú vrstvu na ulici Topoľová bude tvoriť 5cm finálny asfaltový kryt. Zvyšná časť komunikácie bude zabetónovaná po horný líc pôvodného asfaltového krytu a to z dôvodu jej dočasnoti. Komunikácia bude tak pripravená na komplexnú rekonštrukcia cesty spolu s chodníkmi pre peších a verejným osvetlením.

14/03/2014 - Nízkonapäťová podzmená elektrická sieť je takmer zhotovená. Priebiehajú posledné práce na dolaďovaní a príprave kolaudácie stavby. Vzdušné vedenie vysokého napätia je preložené a vedené v zemi, pôvodné vzdušné vedenie spolu so stĺpmi je odstránené. Na prekládke zvyšnej časti vzdušného vedenia vysokého napätia nad garážami sa momentálne pracuje a pripravujú sa potrebé doklady spolu s projektovou dokumentáciou. Spoločnosť NETURE BAU spol. s r.o. spolu s celým tímom projektu Dlhé Diely, Nová Dubnica ďakuje spoločnosti EEM a.s. za profesionálne odvedenú prácu.

06/02/2014 - Prianizné teploty nám naďalej umožňujú postup v relizácii. Bola asanovaná nárožná garáž, čím sa rozšíril vjazd z ulice Topoľovej a zvýšila sa bezpečnosť, prebiehajú práce na finálnom prepoji splaškovej kanalizácie a práce na výstavbe ďalších vsakovacích zariadení na odvod dažďovej vody z ulíc a chodníkov.

09/01/2014 - Keďže sú priaznivé teploty a podmienky na prácu, vo výstavbe pokračujeme aj v zimnom období.

18/12/2013 - Montáž plynovodu sa blíži ku koncu. Do konca týždňa budú montážne a zemné práce na hlavných inžinierskych sietiach - kanalizácie, vodovodu a plynovodu dokončené.

12/12/2013 - Pokračuje sa vo výstavbe vodovodu a plynovodu. Používame najnovšiu bezobsypovú technológiu kladenia potrubia od spoločnosti Maincor RC-Protect - resistant to crack. Zvýšená pevnosť potrubia prostredníctvom ochrannej vrstvy zvyšuje odolnosť potrubia voči mechanickému poškodeniu a predlžuje životnosť potrubia. Technológia zvarovania umôžňuje bezproblémové zvarovanie do teploty -5,0°C. K dnešnému dňu je vodovod spolu s prípojkami prakticky dokončený, na plynovode sa pracuje. Plynovod plánujeme dokončiť do konca roka 2013.

4/11/2013 - Územie je pripravené a optimalizované na výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov. Zverte sa do rúk odborníka - viac na www.passivhausplanner.eu. Hľadajte logo zobrazené nižšie.

29/10/2013 - S výstavbou kanalizačnej siete sa blížime k záveru. Je vybudovaná vetva A, A-1, B. Vetva B-1 a B-2 sa v čase publikovanie informácie realizuje. Kanalizačné prípojky dotiahnuté po hranice pozemkov k rodinným domom sú dokončené.

20/10/2013 - Pri realizácii používame najmodernejšiu laserovú techniku a technológie. Na kvalitu diela kladieme veľký dôraz aj napriek tomu, že bežnému užívateľovi sú tieto konštrukcie skryté pod povrchom.

25/09/2013 - Napojenie kanalizačnej vetvy na ulici Topoľová sa blíži k územiu Dlhých Dielov. Čaká nás posledných niekoľko metrov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za zhovievavosť a trpezlivosť majiteľov susedných garáží, najmä v daždivom období. Komunikácia bude v dohľadnej dobe upravená do pôvodneho riešenia.

09/09/2013 - Výkopy vsakovacích zariadení. Vsakovacie zariadenia budú slúžiť na odvod dažďových vôd dopadnutých na spevnené plochy ciest a chodníkov do ekosystému - štrkového podložia.

02/09/2013 - Napojenie kanalizačnej vetvy B na mestskú verejnú splaškovú kanalizáciu.

14/08/2013 - Zariadenie staveniska je zrealizované. Práce prebiehajú na skrývke ornice pod komunikáciami a jednotlivými inžinierskymi sieťami. Prípravné práce na započatie výstavby napojenia kanalizácie na mestskú jednotnú kanalizáciu sú takmer hotové. Onedlho sa začne so samotnou výstavbou kanalizačnej vetvy.

12/06/2013 - Spracovali sme pre Vás príklady objemových tvarov rodinných domov rešpektujúce územnoplánovacie regulatívy Dlhých Dielov, Nová Dubnica.

24/05/2013 - Pozrite si panoramatické pohľady na Dlhé Diely, Nová Dubnica


19/04/2013 - Architektonická štúdia výstavby energeticky efektívnych úsporných radových rodinných domov uzrela svetlo sveta. Viac informácií nájdete v súbore zobrazujúcom sa po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

V prípade Vášho záujmu a akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na rehak.m@dlhedielynovadubnica.sk alebo na tel. čísle 0944 113 788.
Studia radovka

    Kontakt


Združenie vlastníkov

web: www.dlhedielynovadubnica.sk
e-mail: info@dlhedielynovadubnica.sk

tel.č: 00421 949 44 55 55 (8:00-17:00)

    Predpokladané termíny

Október 2012 – právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby technickej infraštruktúry

December 2012 – schválenie Územného plánu zóny Dlhé Diely Nová Dubnica

December 2012 – právoplatné stavebné povolenie na výstavbu technickej infraštruktúry

Marec 2013 – zahájenie predaja stavebných pozemkov

Január/marec 2013 – výber dodávateľa stavebných prác na vybudovanie technickej infraštruktúry

August 2013 – začiatok stavebných prác na vybudovanie technickej infraštruktúry

December 2013 – najvhodnejší termín na začatie architektonicko-stavebného plánovania jednotlivých rodinných domov

Apríl/máj 2014 – dokončenie inžinierských sietí (kanalizácia, vodovod, plynovod, el. sieť NN, telekomunikačná sieť)

Júl 2014 – predpokladaný termín možného začatia stavebných prác na jednotlivých rodinných domoch

Apríl/máj 2015 – dokončenie finálnych vrstiev pozemných komunikácií a chodníkov